Βιβλιογραφία                                  

     Aggarwal, C. C. (2015). Data Mining: The Textbook, Springer.

     Chakrabarti, S. (2003). Mining the Web: Discovering Knowledge from Hypertext Data, Morgan – Kauffman.

     Dunham, M. H. (2003). Data Mining: Introductory and Advanced Topics, New Jersey, Prentice Hall.

     Han, J., & Kamber, M. (2001). Data Mining: Concepts and Techniques, Academic Press.

     Hoffer, J. A., Venkatarama, R., & Topi, H. (2013). Modern Database Management, Prentice Hall.

     Liu, B. (2007). Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data, Springer.

     Μανωλόπουλος, Ι., & Παπαδόπουλος, Α. Ν. (2006). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων: Θεωρία & Πρακτική Εφαρμογή, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

     Νανόπουλος, Α., & Μανωλόπουλος, Ι. (2008). Εισαγωγή στην Εξόρυξη και τις Αποθήκες Δεδομένων, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

     Rajaraman, A., Leskovec, J., & Ullman, J.D. (2015). Mining of Massive Datasets, Cambridge University Press.

     Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. (2003). Database Management Systems, McGraw-Hill.

     Roiger, R., & Geatz, M. (2003). Data Mining: A tutorial-based Primer, Addison Wesley.

     Tan, P - N., Steinbach, M., & Kumar, V. (2006). Introduction to Data Mining, Addison Wesley.

     Χαλκίδη, Μ., & Βεζυργιάννης, Μ. (2005). Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό, Αθήνα, Τυπωθήτω.

Πίνακας Περιεχομένων