Ευρετήριο όρων   


ADD COLUMN,

ALL,

ALTER TABLE,

CASCADE,

COMPATIBILITY LEVEL,

COUNT,

CREATE TABLE,

CREATE VIEW,

DATE,

DECIMAL,

DELETE FROM,

DROP COLUMN,

DROP DATABASE,

DROP

EXCEPT,

EXISTS,

FULL OUTER JOIN,

GROUP BY,

HAVING,

INNER JOIN,

INSERT INTO,

INTERSECT,

LEFT OUTER JOIN,

MAX,

NEW TABLE,

NO ACTION,

NOT EXISTS,

ON DELETE,

ORDER BY,

πρωτεύον κλειδί (PRIMARY KEY),

REFERENCES,

RELATIONSHIPS,

RESTRICT,

RESULTS PANE,

RIGHT OUTER JOIN,

SELF JOIN,

SET DEFAULT,

SET NULL,

SOME,

UNION,

UPDATE,

WHERE,

ακραίες τιμές (outliers)

αλγόριθμος Assosiation Rules,

αλγόριθμος EM,

αλγόριθμος k-means

αποθήκη δεδομένων (data warehouse)

γλώσσα ορισμού δεδομένων (DATA DEFINITION LANGUAGE - DDL),

γλώσσα χειρισμού δεδομένων (DATA MANIPULATION LANGUAGE - DML),

εμπιστοσύνη (confidence),

εντροπία (entropy),

Εξόρυξη δεδομένων (DATA MINING),

Κατηγοριοποίηση (classification),

κύβοι δεδομένων (data cubes),

ξένο κλειδί (FOREIGN KEY),

ομαδοποίηση (clustering),

περιοδικότητα (periodicity),

πιθανότητα (probability),

σύνθετο κλειδί (composite key),

σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (data base management system),

συσχέτιση (correlation),

σχήμα αστέρα (star schema),

σχήμα γαλαξία (galaxy schema),

σχήμα χιονονιφάδας (snowflake schema)

χρονοσειρών (time series),

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Περιεχομένων